Linda Fallenius

SENIOR KONSULT AFFÄRS- & VERKSAMHETSVECKLING

Profil

Linda Fallenius, Affärs- och verksamhetsutveckling, Caprix AB

Linda Fallenius

Linda har en gedigen bakgrund inom försäljning med fokus på affärs- och verksamhetsutveckling för företag med en komplex verksamhet. Hon är en professionell och driven entreprenör som utvecklat nya tjänstekoncept och affärsområden från blankt papper till en väl fungerande verksamhet. Genom Lindas unika förmåga att förstå företaget, analysera strategiska möjligheter samt se de operativa förutsättningar hittar hon nya affärer eller möjligheter för att effektivisera verksamheten. Linda arbetar gärna med uppdrag som påverkar hela verksamhetskedjan.

 • Arbetar lösningsorienterat med fokuserar på framdrift
  och resultat
 • Kreativ strateg med analytisk förmåga som vågar prova
  nya vägar
 • Lägger stor vikt vid att analysera och förstå nuläget,
  från strategi till operativ drift, för att skapa ett hållbart väl fungerade nyläge

Konsultuppdrag, några exempel

Mottagningsprocess samt arbetssätt:

Trafikförvaltningen saknade ett strukturerat arbetssätt för mottagningar, både för avtal och infrastruktur, vilket riskerade en korrupt data, otydlighet vid förvaltning samt i gränsdragningar mellan sektionerna. Under 2017 utvecklade Linda, tillsammans med sektion tunnelbanans mottagningskoordinator, process och arbetssätt för komplexa mottagningsprojekt.
I uppdraget ingick även att skriva Mottagningshandbok, vilken nu implementeras. Mottagningsprocessen inkluderas även hantering av kontrakterade krav för att säkerställa en god ”förvaltningsbarhet” och kravuppfyllande från avtalsstart.

Förvaltning-& leverantörsstyrning:

Då sektion Fastighet ingått fem nya avtal saknade de ett gemensamt arbetssätt och metodik för hur avtalet skulle förvaltas. Linda stöttade sektionen med affärs- och verksamhetsutveckling vilket bl.a. inkluderade att coacha och utbilda kontraktansvarig och affärsförvaltare i det nya avtalskonceptet, utveckla effektiva och gemensamma arbetssätt samt nya processer och rutiner. Uppdraget inkluderade även att säkerställ stödsystemens funktioner i relation till de nya avtalen samt att se över användarens process. Rollen omfattade även att styra entreprenören i under perioden för etablering i mottagningsprojektet.

Utvecklingsplan Kundservice:  

Planen syfte är att beskriva Trafikförvaltningens strategiska riktning . Arbetade fram, tillsammans med uppdragsgivare på avdelning Strategisk utveckling, den första utvecklingsplan för förvaltningen. Den beskriver hur kundnära service, försäljning och kundnära information för perioden 2015 till 2030. Planens syfte är att beskriva en styrande inriktning i upphandling och förvaltning.

Analysplattform:

Då sektion Fastighet arbetade i ett antal olika stödsystem vilka inte är integrerade med varandra upplevde man det svårt att få en helhetsbild över verksamheten. Linda utvecklade ett förslag samt kravställde, i samarbete med sektionerna Fastighet, IT och verksamhetsutveckling, en web plattform för analys och avtalsuppföljning. Data från olika system samlades i en databas för att visualiserades på ett samlat och anpassat sätt beroende på roll och behörighet. Plattformen främsta syfte vara att möjliggöra uppföljning av mål och nyckeltal samt att vara ett beslutsstöd för sektionen. Pilot planeras under hösten 2018.

Fem upphandlingar för Trafikförvaltningen (AFF):

– Teknisk förvaltning tunnelbanans samtliga stationen och depåer
– Teknisk förvaltning av spärrar (hela trafiksystemet)
– Teknisk förvaltning av trafiksystemets av hiss och rulltrappor (två avtal, hela trafiksystemet)
– Teknisk förvaltning fastigheter lokalbanan.

Linda var delprojektledare och ansvarig för bilaga övergripande tjänstekrav vilket bl.a. innebar insamling av fakta och krav från organisationen, kravformulering, dela utformning av avtal samt koordinera skrivningar projektgruppen, specialister och juridik. Genom aktiv affärsutveckling utformade Linda en kravställning vilka exempelvis möjliggjorde en systematisk mottagning/etablering av avtalets sex månaders långa uppstartsperiod. Ansvaret omfattade även att besvarades inkommande frågor under anbudsperioden, presentation av förfrågningsunderlag för anbudsgivare, kvalitetsutvärdering av samtliga anbud.

Planerat underhåll:

Rådgivande roll i samarbete med Trafikförvaltningen sektion Fastighet. Ansvarade för att utveckla nya processer och rutiner för planerat underhåll vilka säkerställde spårbarhet och kontroll över genomförda beställningar. Utvecklade även  målsättningar, förvaltningsstrategi, ett samordnat arbetssätt för kvalitetsuppföljning av avtalade krav samt budgetarbetet för det planerade underhållet 2018. Upphandlade, förhandlade och skrev avtal med entreprenör  enligt underhållsplan 2017.

Brandskyddsdokumentation, tunnelbana:

Upphandla, förhandla och avtala entreprenör för att skriva ny enhetlig brandskyddsdokumentation för tunnelbanans över- och undermarksstationer. Utvecklade avtalskoncept och krav i nära samverkan med sektionens specialister och juridik.

Mottagningsledare avtal:

Mottagningsledare Trafikförvaltningen, för sektion Fastighet. Ansvarade för att driva mottagning/uppstart av fem avtal. Mottagning innebär att entreprenören bygger upp ett unikt ledningssystem för avtalet i en så kallad SMAK plan (Säkerhet, Miljö, Arbetsmiljö, Kvalitet) som bas. Mottagningsprojektet genomförs i nära samarbete mellan trafikförvaltningen och entreprenören. Under projektets gång granskas och kvalitetssäkras dokumentet i samråd med relevanta specialister.
Parallellt genomförs nödvändiga aktiviteter av entreprenören, med stöd av mottagningsledare samt olika funktioner på Trafikförvaltningen. Mottagningsprojektet resulterar i att entreprenören får en väl genomarbetad uppstart samt att avtalade krav och målsättningar uppfylls.

Mottagningsledare fastighet:

Mottagningsledare Trafikförvaltningen, för sektion Tunnelbana. Ansvar här för mottagning av fastigheten Norsborgs depå.
Under projektets gång identifierades gränsdragningar mellan trafikavdelningens avtal och eventuella GAP från byggprojektets leverans. Projektet ansvarade även för att driva restlistor i samarbete med byggprojektet samt att genomföra så kallad mottagningskvittering av olika leveranser dvs. godkännande beslutade delområden i byggprojektets leverans.

Uppdrag ovan omfattas av parallell verksamhetsutveckling i syfte att säkerställa en effektiv förvaltning, ta fram nya rutiner och processer samt utveckling nya arbetssätt i olika stödsystem. Detta arbete låg till grund för trafikavdelningens handbok för mottagningsprojekt.

Kontakt & CV

Önskar du Lindas CV?
Vänligen fyll i dina uppgifter nedan så skickas den till din e-mail.

  Ja Jag godkänner Caprix AB integritetspolicy